Вимоги щодо оформлення комплексу навчально-методичного забезпечення (КНМЗ)

Елементи комплексу оформляються на бланковій документації, яку методичний кабінет готує до початку навчального року. Це бланки робочих навчальних програм, планів занять, рекомендацій щодо самостійної роботи. Враховуючи наявність комп’ютерної техніки, стає можливим створення документації з її використанням. Це значно поліпшує якість оформлення, дозволяє вести обмін нею, зокрема в електронному вигляді.

У КНМЗ передбачається оформлення бланкової документації (рукописний варіант) та оформлення відповідної документації з використанням комп’ютерної техніки.

Рукописний варіант оформляється чітким почерком, охайно, з дотриманням орфографічних та пунктуаційних норм, поділу тексту на відповідні розділи щодо структурних елементів.

      Машинний варіант рекомендується оформляти у форматі А4.

А4 – шрифт Times New Roman розміром 14, інтервал 1- 1,5;

Кожний елемент КНМЗ оформляється з відповідною назвою структурного елементу.

 Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

 Відповідно до  Положення про організацію освітнього процесу в Хорольському агропромисловому коледжі Полтавської державної аграрної академії, розглянутого і схваленого на засіданні  педагогічної  ради коледжу (протокол  №2 від  «25»  жовтня  2016 р.) та затвердженого Вченою радою Полтавської державної аграрної академії  за підписом Голови Вченої ради, ректора ПДАА Аранчій В.І., навчально-методичний комплекс складається з 16 структурних елементів: 

 1. Навчальна типова програма з дисципліни та копії витягів з навчального плану відповідної спеціальності.
 2. Робоча навчальна програма.
 3. Програма практик, передбачених навчальним планом.
 4. 4. Плани занять, конспекти (тези) лекцій.
 5. 5. Інструкційно – методичні матеріали до занять:
  семінарських;
  лабораторних;
  практичних, навчальних практик;
 1. 6. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;
 2. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;
 3. Завдання (питання, тести) для модульного контролю.
 4. Екзаменаційні білети з дисциплін для заочного відділення.
 5. Методичні вказівки з програмою та завдання для контрольних робіт з дисциплін для заочного відділення.
 6. Методичні вказівки з виконання курсових ( дипломних) проектів.
 7. Завдання на курсові (дипломні) проекти.
 8. Методичні вказівки, рекомендації,  розробки  з дисципліни.
 9. План роботи викладача.
 10. План роботи кабінету (лабораторії), план роботи гуртка.
 11. Інші матеріали (конкурсні роботи для НМЦ, з обміну досвідом…)