Основні рекомендації щодо планування заняття

 1. Обов’язкова наявність  триєдиної мети (навчальної, розвиваючої, виховної).

Заняття повинно передбачати продуманий, дохідливий  виклад змісту  програмового матеріалу.

 1. Викладання повинно вестися не тільки у формі  пояснення за допомогою ілюстрацій, а й, за можливістю, шляхом створення проблемних ситуацій, розкриття проблеми за допомогою обґрунтованого доказу. Він повинен бути послідовний, з урахуванням міждисциплінарних зв’язків.
 2. Під час навчання студентів на занятті необхідно знайомити їх з основними проблемами.
 3. На занятті необхідно підібрати найбільш ефективне поєднання методів навчання відповідно до поставленої мети, змісту навчального матеріалу, рівня  навченості студентів.
 4. На занятті повинна здійснюватися систематична та планова контрольно – оцінювальна діяльність, обов’язкове  закріплення нових отриманих знань (як теоретичних, так і практичних).
 5. Технічні засоби навчання, наочне приладдя й обчислювальна техніка, що є в навчальному закладі, повинні бути використані так, щоб вони розширили та поглибили знання студентів, забезпечили найбільшу ефективність  навчального процесу.
 6. На занятті необхідно  використовувати  узагальнений  кращий педагогічний досвід.
 7. Необхідно дотримуватися дозування часу в організації  кожного  етапу заняття.

Підготовленість  і культура викладача повинні стати основним, що забезпечує його ефективність.

Схема плану ведення заняття  з його структурними елементами.

Загальні рекомендації щодо плану заняття

 1. Назва дисципліни:
 2. Вид заняття: комбіноване, семінар, практичне, лабораторне, консультація, індивідуальне, лекційне (інформаційне подання нової теми).
 3. Тема заняття: (відповідно до робочої програми).
 4. Мета:
 • навчальна;
 • розвиваюча;
 • виховна.
 1. Тип заняття (відповідно до його виду): повідомлення і засвоєння нових знань, умінь; повторення та закріплення вивченого; узагальнення і систематизація знань і формування вмінь; контроль і корекція знань і вмінь; удосконалення набутих знань, засвоєння нових знань з елементами дослідницької роботи, повідомлення.
 2. Методи навчання: розповідь з елементами бесіди; випереджаюче навчання, ситуаційне навчання, розповідь, демонстрація, пошукова робота, виконання практичних завдань, самостійна робота, інформаційні технології, вирішення тестових завдань, дослідницька робота.
 3. Міжпредметні (міждисциплінарні) зв’язки (відповідно до дисципліни та теми заняття).
 4. Дидактичне та технічне забезпечення.
 5. Література:
 • основна;
 • додаткова

Структура заняття

 1. Організаційна частина:
 • привітання;
 • інформація про відсутніх;
 • перевірка підготовки студентів і аудиторії до заняття;
 • психоемоційний настрій(налаштування студентів на роботу, зосередження уваги).

2. Актуалізація опорних знань:

 • перевірка домашнього завдання.
 • способи перевірки знань:

усний, письмовий, фронтальний, індивідуальний, груповий, вибірковий;

 • зв’язок нового матеріалу з раніше вивченим;
 • виправлення помилок і недоліків.
 • оцінювання. Аргументованість оцінки.

3.Повідомлення теми і засвоєння  нових знань, умінь, навичок:

 • ознайомлення з темою заняття, навчальною метою та основними  завданнями;
 • план вивчення нової теми;
 • конспект теоретичного матеріалу, практичні завдання, використання  технічних засобів, види  самостійної роботи.

4.Узагальнення і систематизація вивченого:

 • закріплення вивченого (усно, письмово, фронтально, індивідуально, по всьому матеріалу теми, по окремих питаннях.

5.Домашнє завдання:

 • теоретичне (використання літературних джерел, конспекту);
 • практичне виконання завдань.
 1. Підведення підсумків заняття:
 • загальні підсумки роботи студентів на занятті;
 • результативність заняття.