Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Кваліфікація: технік-механік сільськогосподарського виробництва

Об’єкт діяльності випускника: машини, механізми та обладнання, які використовуються у виробництві продовольчих та технічних сільськогосподарських культур, машини, механізми та обладнання, які використовуються при виробництві продукції тваринництва, машини для переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, об’єкти технічного обслуговування, сервісу, ремонту сільськогосподарської техніки та автомобільного транспорту – в галузі сільського господарства та інших галузей народного господарства.

Вид діяльності випускника. Організаційна – організація виробничого процесу на підприємстві або в окремому підрозділі; технічна – експлуатація, обслуговування, технічний сервіс та ремонт машин, механізмів, обладнання, які використовуються для вирощування, збирання, переробки та зберігання продукції тваринництва та рослинництва, автотранспортних підприємств та підрозділів сільського господарства та інших галузей народного господарства; дослідна – проведення досліджень та розробка і впровадження прогресивних технологій в сільськогосподарському виробництві; педагогічна – викладання дисциплін професійно-орієнтованого та практичного спрямування в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Первинні посади у сфері діяльності випускника: Випускники можуть працювати в державних, приватних, фермерських, комерційних підприємствах на посадах: механік, механік дільниці, менеджер виробництва, механік автомобільної колони, механік цеху, механік з трудомістких процесів у тваринництві, завідувач машинного двору, керуючий сільськогосподарською дільницею, завідувач майстерні, майстер, менеджер з експлуатації та ремонту машин і механізмів, інспектор з охорони праці, технолог, оператор складної сільськогосподарської техніки зарубіжного та вітчизняного виробництва та ін.

Система задач діяльності випускника: Аналіз і оцінка стану експлуатації та використання машинно-тракторного парку, обладнання і устаткування, енергетичних та матеріальних ресурсів, стану організації і технології робіт, якості продукції, техніко-економічних показників, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Діагностування технічного стану машин, механізмів та обладнання. Пошук несправностей і їх причин. Дефектування деталей, з’єднань, складальних одиниць та машин. Проектування технологічних процесів, організації виконання робіт та конструювання. Планування механізованих робіт в рослинництві і тваринництві, ремонтній майстерні, пункті технічного обслуговування, в гаражі. Планування роботи з охорони праці та навколишнього середовища. Планування роботи з кадрами. Управління виробничим підрозділом та якістю продукції. Організація і забезпечення виробничих процесів в підрозділах на основі діючих стандартів та нормативної документації. Організація і здійснення заходів щодо охорони  праці і навколишнього середовища. Організація раціоналізаторської та винахідницької роботи у колективі. Організація роботи з кадрами. Виконання робіт пов’язаних з технологічними процесами, забезпеченню  вимог охорони праці та навколишнього середовища. Складання і оформлення облікової, технічної, звітної та іншої документації. Виконання економічних розрахунків. Оперативний контроль за якістю продукції, експлуатацією техніки, обладнання та устаткування.