Майбутні енергетики захищають курсові проекти

21.12.2018р відбувся захист курсових проектів з дисципліни “Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації”студентів ІV курсу відділення «Енергетика агропромислового виробництва».

Написання та захист курсових проектів є важливим кроком до формування та становлення майбутніх фахівців у галузі енергетики.

Метою виконання та захисту курсового проекту з дисципліни “Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації” є перевірка, закріплення та поглиблення отриманих на лекціях, практичних та лабораторних заняттях знань, напрацювання навиків правильного користування довідковою літературою, державними стандартами, таблицями, виконання технічних розрахунків паралельно з конструюванням, моделюванням, використанням комп’ютерної техніки, що дає можливість підготовити себе до виконання наступних курсових проектів та дипломного проектування.

Також даний захід дає змогу  систематизувати, закріпити і розширити знання зі спеціальності, показати можливість використовувати отримані знання під час вирішення технічних, економічних і виробничих завдань, а також вияснити підготовленість студента до вирішення конкретних завдань із експлуатації і ремонту електрообладнання та засобів автоматизації в умовах сучасного виробництва.

Студенти  підготували доповіді, мультимедійні презентації своїх робіт, виготовили макети та унаочнення, що надали змогу розкрити зміст своїх курсових проектів, змістовно відповідати на запитання членів комісії.

Слід наголосити на тому, що студенти, які виконували курсові проекти під керівництвом досвідчених викладачів, відповідально поставилися до виконання завдань та оформлення робіт. Теми курсових проектів є актуальними, а студенти, які гідно представили результати власної роботи, прекрасно орієнтувалися у їх змісті, відповідали на поставленні питання, подавали коментарі при  захисті однокурсників. Більшість курсових робіт під час захисту супроводжувалась презентаціями, що дозволило унаочнено представити результати наукових робіт студентів.

Комісія відмітила високу якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність. Курсові роботи мають практичне спрямування, оскільки базуються на дослідженні та аналізі діяльності електротехнічних служб підприємств, де студенти проходили технологічну практику. Студенти продемонстрували глибокі знання фахових дисциплін, вміння проводити ґрунтовний аналіз потреб господарств у створенні електротехнічних служб, робити аналітичні висновки та подавати пропозиції і рекомендації щодо поліпшення стану обслуговування електроустаткування підприємства із застосуванням новітніх комп’ютерних програм та сучасних методів і технологій управління підприємством.